Mimem el seu jardi com si fos nostre!

Al CET de Parcs i jardins realitzem qualsevol tipus de manteniment d’exteriors: Jardins, piscines, mobiliari urbà i qualsevol altre tasca que vostè vulgui proposar-nos.

Fem manteniment de Comunitats de Propietaris, Instal·lacions esportives, Espais Verds Urbans d’Ajuntaments o altres ens públics, d’Exteriors de clients particulars i empreses i entitats.

Fem manteniment de qualsevol tipus de Parc i jardí, des del més petit al més gran. Fem totes les tasques de manteniment de jardineria per tal que el seu jardí estigui sempre en les millors condicions per a que vostès el gaudeixin.

Ens adaptem a les característiques del jardí, a les preferències del client i al tipus d’usuari i ús de l’espai verd.


Les tasques que realitzem de manteniment són:

Localitzacions: Lleida i Tarragona

Tallada de la gespa amb maquinària autopropulsada, utilitzant la màquina segons les dimensions del jardí.

Veure feines

Màquinaria utilitzada: Perfiladora de gespa

Es realitzaran cada cop que es faci una sega de la gespa. Consisteix en retallar el perímetre dels parterres de gespa, el voltant de mobiliari urbanístic, arbres, rocalles i altres elements varis.

Eliminació de males herbes de rocalles i parterres manualment (amb presència d’arbusts o plantes de temporada), amb el material adequat.

Depenent del tipus de desenvolupament es realitzarà l’esporga més adient. L’objectiu del tipus d’esporga a realitzar serà segons el tipus d’arbre o arbust que tingueu:

  1. FORMACIÓ: formar l’arbre o arbust.
  2. MANTENIMENT: mantenir la forma assolida en la formació.
  3. REJOVENIMENT: Esporga per tal de revitalitzar arbres o arbusts envellits o afectats per algun agent nociu.

Tala d’arbres i arbust de qualsevol mida, segons les circumstàncies, serà necessari l’ús elevadors de grans dimensions. També es pot realitzar tala de branques seques o que sigui necessària la seva eliminació.

La manera de retallar el arbusts i l’època més adient depèn del tipus d’arbust i del seu desenvolupament vegetatiu, hi ha espècies que es retallaran un sol cop a l’any, altres arbusts i arbres amb dues vegades a l’any n’hi ha prou (com les thuyes, els berberis,...), i alguns inclòs 3 i 4 vegades com els evònims. Segons les circumstàncies, serà necessari l’ús elevadors de grans dimensions.

Aportació de nutrients assimilables per les plantes i/o arbusts (de qualsevol espècie) amb la freqüència marcada segons el nutrient que aportem. Es contempla d’adobat de tots els arbres i elements de parcs i jardins, ja sigui gespa, rocalles com arbres.

Tractaments fitosanitaris preventius i tractaments curatius. Es contempla tots els tractaments fitosanitaris i herbicides necessaris a tots els arbres i elements de parcs i jardins inventariats, ja sigui gespa, rocalles com arbres, per al seu bon estat.

La nostra empresa està inscrita en el REGISTRE OFICIAL D’ESTABLIMENTS I SERVEIS PLAGUICIDES de la Generalitat de Catalunya amb el número L-0073 S. Al mateix temps disposem de personal amb el Carnet de Manipulador de Productes Fitosanitaris amb el nivell bàsic i quatre responsables amb el nivell qualificat.

Control de males herbes mitjançant productes químics en zones amb presència de gespa o de plantes que no vulguem eliminar.

Els tractaments herbicides aniran dirigits a aquelles zones que disposin de superfícies que admetin la seva aplicació, com escocells d’arbres, talussos, zones de sauló, àrees que no hi hagi gespa ni rocalles, alineacions d’arbres i/o arbusts resisteixin els herbicides de contacte o sistèmics, depenent del cas. Els herbicides podran ser de contacte i sistèmics, inclòs algun amb acció pre-emergent, però en cap cas seran residuals.

Es contempla la neteja d’elements vegetals de cadascuna de les zones que s’hagi realitzat prèviament una feina de jardineria.

La nostra empresa realitzarà la neteja dels escocells, parterres arbustius, rocalles i jardineres dels arbres combinant, depenent de la situació, mitjans mecànics, d’entrecavat i desherbatge, i/o químics amb ús d’herbicides.

Comprovació i verificació del perfecte funcionament del sistema de reg de tots els sectors inclòs la seva reparació o reposició del material, si fos necessari. La nostra empresa realitzarà la programació de reg més adient per als elements vegetals als quals es dona subministrament d’aigua.


Supervisió de totes les feines realitzades en la zona i verificació de la seva qualitat